top of page

Tha CAPITAL mar phàirt de chaidreachas de bhuidhnean Iomairt Coimhearsnachd Saor-thoileach a tha a’ lìbhrigeadh sheirbheisean agus ag obair còmhla mar Pathfinder West Sussex, le sùil ri seirbheisean ionadail a dhèanamh ruigsinneach do dhuine sam bith a tha feumach air taic slàinte inntinn.

pathfinder logo horizontal.png
Mindful Employer logo
Living Wage Employer logo
bottom of page